Ubezpieczenie AUTOCASCO ( AC)

 

Autocasco

jest ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych i ma charakter dobrowolny w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, które jest obowiązkowe.

Zdarzenie losowe
to np. uderzenie pojazdu mechanicznego, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, deszcz nawalny, sadza i dym, huragan, lawina, grad, osuwanie lub zapadanie się ziemi, powódź, napór śniegu, pożar, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, zalanie.
Innymi słowy to zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, spowodowane przyczyną zewnętrzną.

Pojazd mechaniczny w ruchu lądowym
w rozumieniu przepisów kodeksu karnego jest każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower.

Cel Autocasco
ochrona pojazdu mechanicznego w zakresie:

• utraty,
• zniszczenia,
• uszkodzenia lub
• kradzieży

Wybór Autocasco
Podejmując decyzję o wyborze Autocasco, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na:

• zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej i warunki ubezpieczenia zawarte w tzw. OWU czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia takie jak: franszyza integralna, franszyza redukcyjna, stała suma ubezpieczenia czy brak konsumpcji sumy ubezpieczenia.
• zakres wyłączeń odpowiedzialności danego towarzystwa ubezpieczeniowego z OWU czyli za co zakład ubezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności.
• Proponowany wariant likwidacji szkody czyli ASO /sieć partnerska lub Kosztorys

ASO – bezgotówkowa naprawa w autoryzowanym serwisie z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części

SIEĆ PARTNERSKA - bezgotówkowa naprawa w warsztacie innym niż ASO, z którym towarzystwo podpisało umową o współpracy lub dowolny warsztat samochodowy spoza listy proponowanej przez towarzystwo pod warunkiem akceptacji kosztorysu przez towarzystwo. Naprawa odbywa się z wykorzystaniem do tzw. zamienników czyli części nieoryginalnych ale spełniających parametry

KOSZTORYS – naprawa pojazdu w dowolnym warsztacie. Odszkodowanie wypłacane jest w formie pieniężnej przelewem na konto klienta. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy powołanego przez towarzystwo. Przy wycenie uwzględniana jest amortyzacja części.

Cena ubezpieczenia

Cena Autocasco dla konkretnego pojazdu zależy od polityki cenowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Mimo, że mamy do czynienia z tym samym pojazdem i tym samym właścicielem cena Autocasco pomiędzy towarzystwami zawsze będzie się różnić.
Istnieje grupa czynników wspólnych dla wszystkich towarzystw, które zwyczajowo obniżają wyjściową cenę ubezpieczenia. Należą do nich m.in :

• Wprowadzenie udziału własnego
• Zastosowanie wariantu kosztorysowego likwidacji szkody lub sieci partnerskiej
• Konsumpcja sumy ubezpieczenia
• Dokupienie dodatkowych ubezpieczeń do AC jak np. : NNW kierowcy, Assistance
• Płatność jednorazowa

Cena ubezpieczenia powinna być ostatnim czynnikiem decydującym o naszym wyborze. Jakość wybranego ubezpieczenia Autocasco poznamy dopiero z chwilą wystąpienia szkody. Dlatego zawsze warto się w tej sprawie skonsultować.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Wyjdziecie Państwo od nas nie tylko z polisą ale również z świadomą wiedzą w jakim zakresie Wasz pojazd jest chroniony.