Ubezpieczenie OC DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO


 Obowiązkowe Ubezpieczenie OC doradcy restrukturyzacyjnego
Ubezpieczenie przeznaczone jest

 • dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz
 • spółek handlowych pełniących funkcję w zakresie : Restrukturyzacji _Upadłości_ Egzekucji

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

 • syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.) oraz
 • nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.);
 • zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego. Czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej.

Syndyk

 • osoba fizyczna, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego
 • konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
 • pełną zdolność do czynności prawnych

Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa :

 • której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo
 • członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz
 • która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Zarządca przymusowy

W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży [ np. upadłość ] sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego. Aukcję prowadzi tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy pod nadzorem sądu w składzie jednoosobowym.

Zarządca przymusowy – osoba powoływana przez sąd w przypadkach :

 • w cywilnym sądowym postępowaniu zabezpieczającym lub
 • w cywilnym sądowym postępowaniu egzekucyjnym z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych

W drugim przypadku zarządca jest organem egzekucyjnym i funkcjonariuszem publicznym. Pozycja zarządcy przymusowego usytuowana jest pomiędzy komornikiem a syndykiem.

Zarządca w egzekucji z przedsiębiorstw ma częściowo uprawnienia komornika a częściowo syndyka.
W podobnym zakresie dokonuje także czynności, gdyż celem tego rodzaju egzekucji jest zbycie przedsiębiorstwa w całości – jak w postępowaniu upadłościowym i zaspokojenie wierzycieli – jak w egzekucji komorniczej.

W przypadku wszczęcia egzekucji z przedsiębiorstwa w całości wszelkie egzekucje sądowe i administracyjne umarzane są z mocy prawa i jedynym wykonawczym organem egzekucyjnym jest zarządca przymusowy działający pod nadzorem sądu.

Nadzorca sądowy
– do 31 grudnia 2015 ustanawiany przez sąd organ postępowania naprawczego oraz postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, w którym ustanowiono zarząd własny upadłego.

Nadzorca sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Od 1 stycznia 2016 jest on organem postępowania restrukturyzacyjnego.

Nadzorcą sądowym może być :

 • osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub
 • spółka prawa handlowego, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub
 • członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, osoby posiadającej licencję i wykonującej czynności doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych w związku z działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, przy pełnieniu funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień podjęcia pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, w pierwszym postępowaniu.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia :

1) dla syndyka i zarządcy:
• 10 000 EUR
- jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 200 tys. EUR,
• 20 000 EUR
- jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 500 tys. EUR,
• 50 000 EUR
- jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 1,5 mln EUR,
• 100 000 EUR
- jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 5 mln EUR,
• 200 000 EUR
- jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 15 mln EUR,
• 500 000 EUR
- jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 50 mln EUR,
• 1 000 000 EUR
- jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużni¬ka, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy jest równa lub przekracza 50 mln EUR;

dla nadzorcy układu i nadzorcy sądowego:
• 10 000 EUR
- jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 500 tys. EUR,

• 20 000 EUR
- jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 1,5 mln EUR,

• 50 000 EUR
- jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 5 mln EUR,

• 100 000 EUR
- jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 15 mln EUR,

• 200 000 EUR
- jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 50 mln EUR,

• 500 000 EUR
- jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika jest równa lub przekracza 50 mln EUR

W przypadku pełnienia funkcji w dwóch lub więcej postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych lub eg¬zekucyjnych, minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC wyznacza się, sumując wartości wszystkich mas upadłości, mas układowych, mas sanacyjnych oraz wartości majątku dłużników, nad którymi ustanowiono zarząd przymusowy.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub w tym samym stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą osoba ta pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
 • wyrządzonych po cofnięciu licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a także w okresie zawieszenia praw wynikających z licencji, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed cofnięciem lub zawieszeniem;
 • w postaci kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami