Ubezpieczenie MIESZKANIA, DOMU


Mienie prywatne

Główne rodzaje mienia prywatnego poza pojazdami mechanicznymi, które może być przedmiotem ubezpieczenia :

• Mieszkanie, Dom, Dom w Budowie, Domek letniskowy – główna konstrukcja
• Stałe elementy Domu, Domu w Budowie, Mieszkania, Domku Letniskowego
• Mienie ruchome znajdujące się w Domu, Domu w budowie, Mieszkaniu, Domku letniskowym
• Rzeczy osobiste

 

Mienie ruchome to mienie należące do Ubezpieczonego lub jego bliskich wspólnie zamieszkujących Dom, mieszkanie, na które składają się przede wszystkim :

• Wszelkie urządzenia ruchome [ nie zamontowane na stałe ]
• przedmioty osobistego użytku ,
• zapasy gospodarstwa domowego,
• odzież,
• meble wszelkiego rodzaju z wyłączeniem wbudowanych na stałe,
• sprzęt audiowizualny, fotograficzny elektroniczny i.t.p.
• instrumenty muzyczne,
• sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny
• pozostałe przedmioty ruchome,
• wartości pieniężne

Stałe elementy – elementy zamontowane lub wbudowane w Domu/mieszkaniu w sposób trwały uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi. Do stałych elementów zaliczamy przede wszystkim :

• meble wbudowane,
• urządzenia gospodarstwa domowego zamontowane na stałe
• elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, piece i kominki, schody,
• okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami),
• parapety wewnętrzne,
• instalacje np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, grzewcza,
• elementy dekoracyjne np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny ścian, wykładziny podłogowe
• zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje, markizy i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej.

 

Ubezpieczenie mienia prywatnego

Ubezpieczenie mienia prywatnego polega na wypłacie rekompensaty pieniężnej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w wysokości odpowiadającej wartościowo wysokości poniesionej szkody w mieniu prywatnym.

Wypłata następuje na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia [ OWU ].

Szkoda w mieniu prywatnym może być skutkiem :

• zdarzeń losowych

Przykładowe zdarzenia losowe:
Pożar, silny wiatr, upadek drzewa, dym i sadza, grad, huk, ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek masztu, spływ wód po zboczach, wybuch, akcja ratownicza, zalanie


Zalanie – skutek działania cieczy na mienie prywatne m.in. w wyniku :

• opadów atmosferycznych,
• wydostania się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii,
• stłuczenia akwarium
• cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
• wydostania się wody wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
• działania osób trzecich,
• samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem np. modernizacji instalacji
• nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej

W/w przykłady zalania nie stanowią listy zamkniętej – każdy ubezpieczyciel ustala własną definicję ryzyk zalaniowych, za które będzie ponosił odpowiedzialność.

Definicja zalania przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe może przedstawiać się odmiennie dlatego zawsze należy sprawdzić definicję w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia [ OWU ]..

• kradzieży z włamaniem

dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia wskutek :

o użycia siły fizycznej i/lub narzędzi,
o użycia podrobionego lub dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.

• wandalizmu

o umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, zniszczenie mienia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem

• rabunku       zabór mienia w wyniku rozboju lub oszustwa

rozbój
o zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub jego osób bliskich albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub jego osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności
o zabór mienia przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w bezpośredniej styczności z Ubezpieczonym

oszustwo
o zabór mienia poprzez wprowadzenie w błąd ubezpieczonego, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Popularne" szkody w mieniu prywatnym to przede wszystkim zniszczenia w wyniku :
o zalania,
o silnego wiatru,
o upadku drzewa,
o gradu,
o uderzenia pioruna oraz
o pożaru.

Warunki ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia prywatnego, zakres ochrony, zasady wypłaty odszkodowania oraz inne szczególne postanowienia zawierają OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
OWU dla tego samego rodzaju mienia w różnych towarzystwach nie są identyczne.
Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne OWU do każdego rodzaju i przedmiotu ubezpieczenia. OWU stanowią integralną część z umową ubezpieczenia [ polisą ].
Różnią się zakresem ochrony, przyjętymi definicjami, zasadami wypłaty odszkodowania i innymi szczególnymi zapisami.
Mając na uwadze powyższe, przed zawarciem ubezpieczenia, zawsze warto się skonsultować.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

 

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.