Ubezpieczenia OC ENERGETYKI BUDYNK

Obowiązkowe OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób posiadających uprawnienia i wykonujących czynności w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby, sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotowego zawodu.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych w związku z działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi :

• 25 000 euro

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczone¬go małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeń¬stwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przyspo¬sobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym po¬życiu;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do sporządzania świadectw charakte¬rystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalne¬go lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, rozru¬chów i zamieszek, a także aktów terroru.

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami