Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP Guaranteed Asset Protection

to dodatkowe ubezpieczenie straty finansowej, która powstaje w wyniku szkody całkowitej bądź kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na terenie wszystkich państw Europy z wyłączeniem Rosji.
GAP daje możliwość nie tylko odzyskania wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, ale i kwoty, odpowiadającej stracie finansowej, wynikającej z utraty wartości samochodu.

Dostępne warianty GAP 
• GAP fakturowy (zwany też GAP RTI – return to invoice)– pokrywa różnicę między ceną samochodu z faktury a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z AC lub wartością pojazdu.
• GAP finansowy – pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty z odszkodowania AC a wartością odszkodowania z tytułu AC.
GAP Indeksowy – wypłaca % wartości samochodu. Zwykle od 20% do 30% w zależności od rodzaju samochodu i firmy leasingowej oferującej GAP.

GAP fakturowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klienta – w tej opcji klient jest w pełni zabezpieczony przed starta finansową w związku z szkodą całkowitą lub kradzieżą pojazdu.
Dodatkowo Gap fakturowy daje nam dodatkowo możliwość oszczędności na ubezpieczeniu Autocasco.

Cechy GAP

• z GAP można skorzystać maksymalnie do 3 miesięcy od dnia zakupu samochodu (faktury)
• maksymalny wiek pojazdu to 6 lat
• GAP można zakupić zarówno do samochodu nowego jak i używanego
• Okres ochrony GAP od 12 miesięcy do 5 lat
• płatność za GAP jednorazowa za cały okres ochrony lub okresowa

Zalety GAP
• bezpieczeństwo finansowe na okres trwania umowy leasingu lub umowy kredytowej,
• ułatwienie zakupu nowego samochodu albo spłata leasingu lub kredytu i w przypadku utraty auta,
• zmniejszenie straty finansowej, która wynika z różnicy pomiędzy ceną nowego pojazdu, a jego wartością rynkową w chwili powstania szkody.
• GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco oraz
• Ograniczenie straty finansowej
• Niski koszt
• Szybka wypłata odszkodowania
• Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi od 1.000 -3.000 zł.
• Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

Dla kogo GAP
Ubezpieczenie GAP przeznaczone jest dla osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób prawnych

Warunki przystąpienia do ubezpieczenia GAP
Zawarcie umowy autocasco [AC] pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
Podpisanie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy AC.
Ubezpieczenie GAP może zostać zawarte dla samochodu fabrycznie nowego jak i używanego, niezależnie od jego ceny.

 

 

Zgłoszenie szkody
e-mail: szkodygap@defendinsurance.pl
Klient zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia z załącznikami,
• kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC,
• kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu,
• kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu; kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC,
• kserokopię faktury zakupu pojazdu,
• kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
• kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]
Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Wyjdziecie Państwo od nas nie tylko z polisą ale również z świadomą wiedzą w jakim zakresie Wasz pojazd jest chroniony.