Ubezpieczenie JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH


Ubezpieczenie przeznaczone dla właścicieli, armatorów i użytkowników:

 • Jachtów - motorowych i żaglowych, które zarejestrowano i dopuszczono do pływania po polskich i europejskich wodach śródlądowych,

Jacht w OWU - statek o napędzie żaglowym, żaglowo-motorowym albo motorowym przeznaczony do uprawiania śródlądowej żeglugi turystycznej i sportowej; za jacht uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec;

 • Sprzętu wodnego,

Sprzęt wodny w OWU – deski surfingowe, windsurfingowe, rowery wodne, łodzie wiosłowe, kajaki i pontony

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia
Ubezpieczenie JACHTÓW występuje w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych jako :
Indywidualne ubezpieczenie CASCO, które obejmuje swym zakresem zniszczenie uszkodzenie zatonięcie lub kradzież jednostki pływającej

Pakietowe ubezpieczenie, w którego skład poza CASCO JACHTU wchodzą : ubezpieczenie NNW oraz OC. Oba ubezpieczenia dedykowane są użytkownikom i załodze jachtu.

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o :

 •  jachty wynajmowane lub czarterowane
 • udział w regatach lub innych imprezach sportowych [ na czas trwania regat ]

Przykładowe wyłączenia zakresu odpowiedzialności :

 • Szkody powstałe w czasie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego niezgodnie z przeznaczeniem
 • Szkody powstałe podczas kierowania jachtem przez osobę nie upoważnioną lub nie posiadającą uprawnień żeglarskich lub motorowodnych określonych w przepisach regulujących zasady żeglugi śródlądowej;
 • W OC - Szkody powstałe podczas wykonywania holowań komercyjnych, w tym również związanych z uprawianiem narciarstwa i lotniarstwa wodnego;

Szczegółowa lista wyłączeń znajduje się w OWU.

CASCO JACHTU

 • wywrócenie się lub zatonięcie jachtu lub sprzętu wodnego
 • utknięcie na mieliźnie, wejście na ląd lub przeszkodę podwodną
 •  kolizję z inną jednostką pływającą
 • uderzenie o nabrzeże lub inne obiekty
 • ogień sztorm, huragan, piorun, mróz wybuch
 • falę, którą wywołała szybko przepływająca jednostka (kolizja bez kontaktu)
 • następstwem wad ukrytych kadłuba, silnika lub osprzętu
 • umyślne uszkodzenie jachtu oraz sprzętu wodnego przez osoby trzecie – na strzeżonym postoju lub w należycie zabezpieczonym miejscu przechowywania

Za opłatą dodatkowej składki możliwość rozrzedzenia ubezpieczenia od

 • uszkodzenie jachtu w czasie transportu lądowego – spowodowane wypadkiem środka transportowego, ogniem, piorunem, huraganem lub deszczem nawalnym
 • kradzież lub rabunek jachtu lub jego wyposażenia

W przypadku ubezpieczenia od kradzieży należy pamiętać o należytym zabezpieczeniu jachtu przed kradzieżą w okresie eksploatacji. Warunki i sposoby zabezpieczenia JACHTU zawarte są w OWU.

W ramach ubezpieczenia CASCO istnieje możliwość ubezpieczenia rzeczy osobistych będących w posiadaniu ubezpieczonego do których zaliczmy m.in. : przedmioty codziennego użytku zwyczajowo uznane za przydatne w okresie eksploatacji jachtu lub używania sprzętu wodnego: odzież, środki higieny osobistej, zegarki, aparaty fotograficzne, gitary, telefony komórkowe, smartfony, laptopy.

Suma ubezpieczenia określona jest dla każdej ubezpieczonej osoby i wynosi 1 000 zł na jedną osobę.

Rzeczy osobiste ubezpieczone są w zakresie zdarzeń jak wyżej. Szczegółowy zakres odpowiedzialności zawiera OWU.

NNW użytkowników i załogi JACHTU
Następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego, zaistniałych w czasie rejsu oraz w trakcie wykonywania czynności związanych z wyłączeniem z eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego. Świadczenie wypłacane jest w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
NNW można wykupić indywidualnie dla każdego członka załogi lub grupowo. Ubezpieczenie jest dobrowolne.

OC użytkowników i załogi JACHTU
Szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku z postojem lub eksploatacją Jachtu.
Okres ochrony
Ubezpieczenie można zawrzeć na 1 rok lub na okres krótszy zgodnie z własnymi potrzebami.
Podstawa prawna
OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego – ubezpieczenie jest dobrowolne.
Zakres ochrony i odpowiedzialności a także cena ubezpieczenia w każdym towarzystwie będą różne dlatego przed zakupem ubezpieczenia zawsze warto się skonsultować

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.