Ubezpieczenie MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Ubezpieczenie dedykowane przede wszystkim firmom budowlanym.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie maszyny i sprzęt budowlany wykorzystywany przez ubezpieczonego w prowadzonej działalności gospodarczej m.in. : sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny do przemieszczania gruntu, dźwigi, maszyny podnoszące, rusztowania i.t.p.

Zwyczajowo maszyny i urządzenia ubezpieczone są w miejscu ubezpieczenia – siedziba firmy oraz w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Maszyny określone w umowie ubezpieczenia objęte są ochroną podczas eksploatacji, konserwacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego wiek maszyn bądź urządzeń, które możemy przyjąć do ubezpieczenia może być różny.

Przy ubezpieczaniu ważne jest aby podać dokładny opis maszyny obejmujący m.in. : nazwę rodzaj i typ maszyny, nazwę producenta, rok produkcji, nr fabryczny; inne cechy charakterystyczne.
OWU danego towarzystwa szczegółowo określają przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości maszyny w dniu zawarcia ubezpieczenia.

Sumę można określić np. wg :

  • wartości odtworzeniowej (nowa) - wartość odpowiadającą cenie nabycia przedmiotu ubezpieczenia, z uwzględnieniem tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrów technicznych, gatunku i rodzaju
  • wartości rzeczywistej – wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego
  • wartość z faktury - dla nowej maszyny

Wyłączenia odpowiedzialności

Charakterystyczne wyłączenia odpowiedzialności przykłady :

  • szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub pracowników,
  •  powstałe wskutek obsługi maszyn przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień,
  • szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub osoba dokonująca naprawy, konserwacji lub przeglądu,
  • powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyny, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, tworzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się instalacji,
  • w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, takich jak wiertła, rozdrabniarki, formy odlewnicze, noże, ostrza i brzeszczoty, piły, kamienie i stemple,
  • w taśmach przesyłowych, sitach i wężach, ogumieniu, okładzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, linach, łańcuchach, pasach, częściach szklanych i ceramicznych, podmurówkach, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny.

W zależności o towarzystwa ubezpieczeniowego zakres wyłączeń odpowiedzialności jest różny. Różnice nie muszą być duże ale każdorazowo należy sprawdzić w danym OWU co faktycznie jest wyłączone.

Przed zakupem zawsze warto się skonsultować.

Podstawa prawna

OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Produkt dobrowolny.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami