Ubezpieczenie MASZYN, URZĄDZEŃ I APARATÓW TECHNICZNYCH OD AWARII I SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Ubezpieczenie dedykowane przedsiębiorcom, którzy w swojej działalności wykorzystują różnego rodzaju maszyny i urządzenia. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla tych firm które chcą zabezpieczyć się finansowo przed skutkami szkód jakie mogą ze sobą nieść awarie i szkody elektryczne urządzeń wykorzystywanych w bieżącej działalności gospodarczej.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, urządzenia i aparaty techniczne wykorzystywane w bieżącej działalności ubezpieczonego.
Towarzystwa ubezpieczeniowe zwyczajowo określają szczegółowe warunki na jakich maszyny urządzenia mogą być przyjęte do ubezpieczenia. Jednym z kryteriów jest wiek maszyny. W zależności od ubezpieczyciela maksymalny wiek konkretnej maszyny czy urządzenia nie może przekraczać 20 – 25 lat.

Niezależnie od towarzystwa przy zawieraniu ubezpieczenia należy pamiętać, że tylko te maszyny i urządzenia będą podlegały ochronie, które literalnie wskażemy na umowie ubezpieczenia podając ich indywidualną specyfikację [ mi.in. nazwa, rodzaj, typ, producent, rok produkcji, nr seryjny ]. W przypadku większej ilości można przygotować gotową listę która, po akceptacji towarzystwa, będzie dołączona do umowy.

W przypadku gdy firma posiada więcej niż jedną lokalizację prowadzonej działalności każda zgłaszana do ubezpieczenia maszyna powinna być przypisana do właściwego adresu ( miejsca ubezpieczenia ).W przeciwnym wypadku należy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania.

Maszyny zgłaszane do ubezpieczenia muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Lista maszyn, o której mowa powyżej, powinna być skonstruowana w oparciu o zasady podziału stosowane w tzw. Klasyfikacji Środków Trwałych [ KŚT ] gdzie za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług.

Klasyfikacja Środków Trwałych stosowana jest w sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środków trwałych.
Maszyny zgłaszane do ubezpieczenia mogą zawierać się w następujących grupach zgodnie z KŚT :

  •  maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego zastosowania,
  • urządzenia techniczne,
  • kotły i maszyny energetyczne

Maszyny elektryczne : czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy: maszyny, aparaty, silniki i inne urządzenia elektroenergetyczne z wyłączeniem elektroenergetycznych linii przesyłowych, zwane dalej maszynami elektrycznymi, do których stosuje się przepisy normujące eksploatację techniczną urządzeń elektroenergetycznych.

Zakres ochrony :

Maszyny i urządzenia ubezpieczone są w zakresie szkód wynikających z awarii mechanicznych oraz elektrycznych.
Ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia szkody w ubezpieczonych maszynach spowodowane:

  •  działaniem człowieka,

szkody powstałe wskutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowania, braku wprawy, błędów operatora oraz świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie

  • wadami produkcyjnymi,

szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy

  • przyczynami eksploatacyjnymi

szkody powstałe w związku z eksploatacją maszyny, polegające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu jej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów maszyny przez np. siły odśrodkowe, eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie

Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji jak również ich przemieszczania się w obrębie miejsca pracy wskazanego w ubezpieczeniu w związku z tymi pracami.
Dla maszyn elektrycznych
Ochroną objęte są maszyny elektryczne od szkód powstałych wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego tj. w wyniku zwarcia (spięcia), uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, itp., oraz wskutek działania elektryczności atmosferycznej.
Szczegółowy zakres odpowiedzialności opisany jest zawsze w OWU czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego w którym produkt ubezpieczeniowy jest oferowany.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej nowej tych maszyn przez co rozumie się wartość początkową wynikającą z ewidencji księgowej bądź wartość odtworzenia lub nabycia – z doliczeniem kosztów transportu i montażu.
Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub zniszczonej maszyny o wypłaconą kwotę.

Wyłączenia odpowiedzialności

Zgodnie z OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przed zakupem zawsze warto się skonsultować.

Podstawa prawna

OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Produkt dobrowolny.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami