Ubezpieczenie MIENIE FIRMY


Główne rodzaje mienia firmowego, które może być przedmiotem ubezpieczenia :

 • budynki, lokale, budowle
 • wyposażenie, maszyny i urządzenia
 • sprzęt elektroniczny
 • szyby i inne przedmioty od stłuczenia i pęknięcia
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze
 • mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • pojazdy firmowe [ samochody oraz inne pojazdy wykorzystywane w działalności gospodarczej ] Ubezpieczeniom komunikacyjnym poświęciliśmy osobny panel informacyjny

budynek - trwale związany z gruntem obiekt budowlany, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiącymi całość techniczną i użytkową oraz posiadający zezwolenie na użytkowanie

W definicji budynku zawarte są już stałe elementy w związku z tym przy określaniu wartości budynku należy uwzględnić wartość wszystkich stałe elementów wmontowanych wewnątrz budynku jak i na zewnątrz

lokal – wydzielona ścianami część budynku składająca się przynajmniej z jednego pomieszczenia, która stanowi funkcjonalną całość wykorzystywana zgodnie z potrzebami Ubezpieczonego i użytkowana na mocy posiadanego przez niego tytułu prawnego

budowla - trwale związany z gruntem obiekt budowlany inne niż budynek wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiący całość techniczną i użytkową.

Do budowli zaliczamy :
ogrodzenia, bramy, furtki, zadaszenia, wiaty, altany, pomieszczenia na śmieci, podjazdy, drogi, tunele;

wyposażenie, maszyny i urządzenia - rzeczowe ruchome, składniki majątku firmowego wykorzystywane w prowadzonej działalności, niestanowiące elementów budynków i budowli, niebędące środkami obrotowymi ani nakładami inwestycyjnymi;
środki obrotowe - materiały, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe albo znajdujące się w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu sprzedaży, jej wsparcia lub związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, a niebędące maszynami, urządzeniami ani wyposażeniem;

wartości pieniężne :

 • krajowe i zagraniczne znaki pieniężne;
 • czeki,
 • weksle,
 • inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę z wyłączeniem kart płatniczych, kredytowych, charge i debetowych;
 • złoto, srebro, platyna i pozostałe metale z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali, a także kamienie szlachetne, perły, bursztyny;
 • wszelkiego rodzaju karty telefoniczne (w tym karty dla telefonii komórkowej) oraz druki ścisłego zarachowania opatrzone nominałem (w szczególności bony towarowe, bilety)

nakłady inwestycyjne - m.in. : powłoki malarskie, okładziny ścian, podłóg i sufitów, a także stolarka okienna i drzwiowa;

mienie pracownicze - mienie osobistego użytku pracowników firmy, które zwyczajowo znajduje się w miejscu pracy z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz pojazdów;

mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży

Ubezpieczenie mienia firmowego

Ubezpieczenie mienia firmowego polega na wypłacie rekompensaty pieniężnej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w wysokości odpowiadającej wartościowo wysokości poniesionej szkody w mieniu firmowym zgłoszonym do ubezpieczenia.

Wypłata następuje na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia [ OWU ].

Szkoda w mieniu firmowym może być skutkiem :

• zdarzeń losowych

Przykładowe zdarzenia losowe:
Pożar, silny wiatr, upadek drzewa, dym i sadza, grad, huk, ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek masztu, spływ wód po zboczach, wybuch, akcja ratownicza, zalanie
Zalanie – skutek działania cieczy na mienie prywatne m.in. w wyniku :

 • opadów atmosferycznych,
 • wydostania się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii,
 • stłuczenia akwarium
 • cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
 • wydostania się wody wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
 • działania osób trzecich,
 • samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem np. modernizacji instalacji
 • nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej

W/w przykłady zalania nie stanowią listy zamkniętej – każdy ubezpieczyciel ustala własną definicję ryzyk zalaniowych, za które będzie ponosił odpowiedzialność.

Definicja zalania przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe może przedstawiać się odmiennie dlatego zawsze należy sprawdzić definicję w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia [ OWU ].

Aby zaistniała odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku ryzyk ogniowego firma zobowiązana jest zastosować minimalne wymogi przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia.

 

• kradzieży z włamaniem i rabunku

dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia wskutek :

 • o użycia siły fizycznej i/lub narzędzi,
 • o użycia podrobionego lub dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.
 • o dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia przez sprawcę, który ukrył się w budynku/lokalu przed jego zamknięciem, jeśli pozostawił ślady mogące służyć jako dowód jego ukrycia się;

rabunek    zabór mienia w wyniku rozboju lub oszustwa

rozbój

 • o zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub jego osób bliskich albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub jego osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności
 • o zabór mienia przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w bezpośredniej styczności z Ubezpieczonym

oszustwo

 • o zabór mienia poprzez wprowadzenie w błąd ubezpieczonego, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

• wandalizmu [ inaczej dewastacji ]

 • o umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, zniszczenie mienia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem
 • W niektórych OWU definicja wandalizmu/dewastacji nie obejmuje stłuczenia i pęknięcia szyb;
 Aby zaistniała odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku ryzyka kradzieżowego firma zobowiązana jest zastosować minimalne wymogi przeciwkradzieżowe opisane w OWU.  


Mienie firmowe jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu lub miejscach wymienionych w umowie ubezpieczenia.

Mienie pracownicze objęte jest ochroną ubezpieczeniową również w innym miejscu, w którym praca jest świadczona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na polecenie firmy.

Mienie firmowe można ubezpieczyć w różnych konfiguracjach.

Do wyboru zwyczajowo są trzy formy ubezpieczenia mienia :

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie ALL RISK

Ubezpieczenie od wandalizmu jest traktowane jako dodatek do ubezpieczenia od ognia i/lub kradzieży.

Ubezpieczenie elektroniki ALL RISK można wykupić samodzielnie

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych można połączyć na jednej umowie ubezpieczenia z Ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku

Wybór Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk tzw. ALL RISK wyklucza dodanie ubezpieczenia ogniowego i/lub kradzieżowego ponieważ ALL RISK zawiera w sobie oba te ryzyka.
Inaczej mówiąc ubezpieczenie ALL RISK chroni firmę od wszystkich ryzyk jak nazwa wskazuje poza tymi, które ubezpieczyciel wpisał w tzw. włączeniach.

Mienie firmowe można ubezpieczyć w całości lub części – firma decyduje o tym jaki rodzaj mienia i od jakich ryzyk mienie ma być ubezpieczone.

Przy ubezpieczaniu mienia firmowego należy brać pod uwagę całkowitą wartość mienia danego rodzaju mającą być przedmiotem ubezpieczenia.

W innym przypadku trzeba się liczyć z tzw. niedoubezpieczeniem czyli sytuacją, w której wartość mienia podanego na polisie jest niższa od faktycznej pełnej wartości posiadanego mienia danego rodzaju. To z kolei prowadzi do zastosowania zasady proporcji, która mówi o tym, że wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona w takiej proporcji w jakiej pozostaje deklarowana suma ubezpieczenia do wartości faktycznej ubezpieczanego mienia.

Odszkodowanie = wartość mienia na polisie / pełna wartość mienia x wysokość szkody

 

Decydując się na zawarcie ubezpieczenia mienia firmowego zobowiązani jesteśmy do określenia jego wartości na polisie.

Wartość mienia w zależności od jego rodzaju określamy odpowiednio według :

 • wartości odtworzeniowej (nowej), wartości ewidencyjnej brutto, wartości rzeczywistej lub
 • ceny zakupu lub
 • poniesionym kosztom lub
 • ceny sprzedaży

Wartość odtworzeniowa to wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia środka trwałego do stanu sprzed szkody. Wartość odtworzeniową możemy podać na polisie jeśli stopień zużycia technicznego nie przekracza 50%.

Wartość rzeczywista to wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego. Wartość rzeczywistą podajemy dla mienia, którego amortyzacja przekracza 50%.

Wartość ewidencyjna brutto to wartość początkowa środka trwałego wynikająca z kosztów jego nabycia lub wytworzenia. Wartość ewidencyjną możemy podać na polisie jeśli stopień zużycia technicznego nie przekracza 50%.

Wtedy gdy jest to możliwe najlepiej wartość mienia ustalić wg wartości odtworzeniowej.

Odszkodowanie wg wartości odtworzeniowej pokrywa koszty np. odbudowy budynku w pełnej wartości a dla maszyn i urządzeń pokrywa koszty odpowiadające np. cenie ich zakupu.

Sumę Ubezpieczenia tzw. SU na polisie ustala się w następujący sposób :

• dla budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia wg. :

 • wartości odtworzeniowej (nowej) lub
 • wartości ewidencyjnej brutto lub
 • wartości rzeczywistej

• dla środków obrotowych - wartość odpowiadająca cenie zakupu lub kosztom wytworzenia;
dla nakładów inwestycyjnych - wartość odpowiadająca poniesionym kosztom;
dla złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł, bursztynu oraz platyny - wartość odpowiadająca cenie sprzedaży netto,
dla wyrobów z tych metali i kamieni szlachetnych oraz pereł i bursztynu - wartość odpowiadająca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia;
dla pozostałych wartości pieniężnych - wartość nominalna
• dla mienia przyjętego od osób trzecich w celu wykonania usługi lub sprzedaży - wartość rzeczywista
dla mienia pracowniczego - wartość rzeczywista mienia przypadająca na jednego pracownika pomnożona przez liczbę pracowników.

Zwyczajowo Mienie firmowe od zdarzeń losowych ubezpieczamy na tzw. sumy stałe lub zmienne a Mienie od kradzieży na tzw. pierwsze ryzyko.

Ubezpieczenie na sumy stałe polega na tym, że maksymalną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest suma wartości wszystkich przedmiotów, które chcemy ubezpieczyć

Suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko jest niższa niż na sumy stałe. Nie uwzględnia całego mienia firmy. Ubezpieczając mienie z sumą na pierwsze ryzyko trzeba dokonać analizy do jakiej wartości maksymalnie może wystąpić pierwsza jednostkowa szkoda i taką wartość przyjąć jako sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Przypominamy, że ten sposób ubezpieczenia stosowany jest przede wszystkim w ubezpieczeniu mienia od kradzieży.

Warunki ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia firmowego, zakres ochrony, zasady wypłaty odszkodowania oraz inne szczególne postanowienia zawierają OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
OWU dla tego samego rodzaju mienia w różnych towarzystwach nie są identyczne.
Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne OWU do każdego rodzaju i przedmiotu ubezpieczenia. OWU stanowią integralną część z umową ubezpieczenia [ polisą ].
Różnią się zakresem ochrony, przyjętymi definicjami, zasadami wypłaty odszkodowania i innymi szczególnymi zapisami.
Mając na uwadze powyższe, przed zawarciem ubezpieczenia, zawsze warto się skonsultować.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.