Ubezpieczenie OC ADWOKATA


Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Adwokata jest dedykowane dla adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze.

Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania działania podczas wykonywania czynności zawodowych.

Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Spełnia warunki obowiązkowego OC adwokatów na podstawie Rozporządzenie MF z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 217, poz. 2134).
Ubezpieczenie chroni również osoby zatrudnione przez Adwokata.

Ochrona pracowników adwokata obejmuje

  • aplikantów,
  • praktykantów
  • pracowników

Suma gwarancyjna

Minimalna SG 50 000 euro
Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze¬nia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.
Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczo¬nego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, ro¬dzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przy¬sposobienia oraz jej małżonkowi, jak również oso¬bie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśle¬niu z listy adwokatów, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami