Ubezpieczenia OC BIURA RACHUNKOWEGO


Obowiązkowe OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie potocznie nazywane jako obowiązkowe OC Biur Rachunkowych

Ubezpieczenie dedykowane jest wszystkim firmom wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przedmiot Ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością.
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez moż-liwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
Suma gwarancyjna

Minimalna SG 10 000 euro
Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze¬nia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.
Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w sto¬sunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym poży¬ciu;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art.76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami