Ubezpieczenie OC PIELĘGNIARKI

Ubezpieczenie Obowiązkowe OC Pielęgniarki

Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób wykonujących zawód Pielęgniarki.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC pielęgniarki, w okresie ubezpieczenia wynosi :

 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz
 • 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń,

których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie :

 • jednoosobo¬wej działalności gospodarczej jako
 • indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna,
 • indywidualna praktyka fizjoterapeu¬tyczna wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

 • wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
 • polegających na zapłacie kar umownych;
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami