Ubezpieczenie OC ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Architekta jest dedykowane osobom wykonującym zawód architekta i inżyniera budownictwa.

Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna architekta za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)

Zakres Ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
Suma gwarancyjna

Minimalna SG 50 000 euro
Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze¬nia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.
Wyłączenia odpowiedzialności

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fi¬zycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym ro¬boty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na pod¬stawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego;
  • powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba że szkoda jest na¬stępstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem;
  • wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • wyrządzonych wskutek naruszenia praw autor¬skich i patentów;
  • powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wa¬dliwej eksploatacji obiektów budowlanych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wo¬jennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów ter¬roru

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami