Ubezpieczenie OC DYSPONENTA JEDNOSTKI PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Polisa przeznaczona jest dla dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli dla zakładu opieki zdrowotnej.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna dysponenta jednostki za szkody wyrządzone przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych przez wykonujący te czynności zespół ratownictwa medycznego oraz przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitalny oddział ratunkowy.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych w związku z działaniem lub zaniechaniem przez zespół ratownictwa medycznego przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych oraz przez szpitalny oddział ratunkowy przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w okresie ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na wykonywanie medycznych czynności ra¬tunkowych i umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.
Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze¬nia OC dysponenta jednostki w odniesieniu do jednego zdarzenia odpowiednio wynosi :

  • 46 500 euro dla zespołu ratownictwa medycznego wykonującego medyczne czynności ratunkowe,
  • 46 500 euro dla szpitalnego oddziału ratunkowego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej,

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wo¬jennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami