Ubezpieczenie OC DZIAŁALNOŚCI

UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I/LUB UŻYTKOWANIA MIENIA
Każda działalność związana jest z ryzykiem wyrządzenia szkód podmiotom/osobom trzecim w skutek prowadzonej działalności. Jakość zabezpieczenia FIRMY przed skutkami szkód wobec osób trzecich zależy od prawidłowo skonstruowanej umowy ubezpieczenia OC działalności [...] .

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej, wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być również odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.
Przedmiotem ubezpieczenia jest działalność prowadzona przez FIRMĘ i związane z nią czynności.

Umowa Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności może różnić się pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zawsze przy porównaniu zakresów ochrony należy posiłkować się OWU czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia danego towarzystwa. Zwyczajowo konstrukcja umowy OC działalności dzieli się na dwie części : zakres podstawowy i rozszerzony plus dostępne klauzule dodatkowe
Bardzo ważne jest aby dokładnie weryfikować katalog ryzyk objętych zakresem podstawowym jak również tych , które Ubezpieczony powinien wykupić dla pełnej ochrony własnych interesów.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawartego ubezpieczenia OC ogranicza się do tzw. sumy gwarancyjnej, którą wskazuje klient. Nie ma jednolitej wykładni w jakiej wysokości powinna być ustalona suma gwarancyjna. Zasada obowiązująca powinna opierać się na analizie ryzyka prowadzonej działalności i prawdopodobieństwa wystąpienia szkody o określonej wartości.

W przypadku firm posiadających wiele rodzajów działalności wpisanych do KRS lub CIDG a faktycznie wykonujących działalność pod jednym lub dwoma KODAMI PKD – ważne jest aby te działalności były wpisane na umowie ubezpieczenia.

Cena za ubezpieczenie OC zależy przede wszystkim od : rodzaju prowadzonej działalności, wysokości sumy gwarancyjnej, szkodowości z tytułu OC w poprzednich latach oraz polityki cenowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić przyjęcia do ubezpieczenia wybranych rodzajów działalności.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.