Ubezpieczenie OC FIRMY AUDYTORSKIEJ

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC firmy audytorskiej
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm audytorskich.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz z tytułu świadczenia usług lub prowadzenia działalności, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością zawodową.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych w związku z działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością zawodową.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

Obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie czynności rewizji finansowej powstaje nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Czynności rewizji finansowej – należy przez to rozumieć usługi atestacyjne obejmujące badania, a także przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta
[ USTAWA z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ]

Suma gwarancyjna

1.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze¬nia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszyst¬kich zdarzeń w okresie ubezpieczenia wynosi :

 • 400 000 euro -  jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej.

2.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia zależna jest od przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i wynosi :

 • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest doradztwo podatkowe
 • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
 • 2 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji i finansowej i podatków;
 • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno¬-finansowych;
 • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów;
 • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług pokrewnych lub świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy firm audytorskich;
 • polegających na zapłacie kar umownych;
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami