Ubezpieczenie OC OPERATORA DRONA


Obowiązkowe OC przeznaczone jest dla osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne [ operator drona ] o masie startowej od 5 do 20 kg.

Ubezpieczenie OC może być zawarte jako rozszerzenie warunków innego rodzaju ubezpieczenia, w tym nieobowiązkowego [ np. OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem o OC operatora drona czy Ubezpieczenie Lotnicze - pakiet – Aerocasco Drona + OC operatora/użytkownika drona ]

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ochronę OC można rozszerzyć o terytorium całego świata. Standardowo w takim przypadku wyłączeniem objęte są : USA, Kanada a czasem również i Japonia.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi [ drony ] osobom trzecim.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych w związku z :

 • uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby trzeciej;
 • uszkodzeniem mienia osoby trzeciej na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu.

Obowiązek ubezpieczenia OC osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne powstaje w dniu rozpoczęcia lotu wykonywanego w całości lub części w polskiej przestrzeni powietrznej oznacza to, że Ubezpieczenie powinno być wykupione w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia użytkowania drona.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej od 5 do 20 kg, w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty :

 • 3 000 SDR

orientacyjny kurs SDR/PLN 1 SDR = 5,5 PLN
orientacyjny kurs SDR/PLN 1 SDR = 1,2 EUR

Równowartość w złotych kwot podanych w SDR ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroru.

Podstawa prawna
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Załącznik nr 7 do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB EKSPLOATUJĄCYCH STATKI POWIETRZNE, O KTÓRYCH MOWA W § 2 ROZPORZĄDZENIA, ORAZ MINIMALNE WYSOKOŚCI SUM GWARANCYJNYCH TEGO UBEZPIECZENIA

Informacje uzupełniające dla posiadaczy dronów i osób zainteresowanych tematyka lotniczą
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące wdrażania przepisów UE w obszarze bezzałogowych statków powietrznych źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego ULC

 • Od 31 grudnia 2020 r. każdy, kto chce latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, musi zarejestrować się, przejść szkolenie i zdać test online
 • Wszystkie nowe przepisy europejskie dotyczące dronów zaczynamy stosować od 31 grudnia 2020
 • Wszystkie aktualne akty prawne można znaleźć na stronie ULC :

                                  https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue/4944-akty-prawne oraz
                                  na stronach Komisji Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 • obowiązek rejestracji operatora systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) wykonującego operacje w kategorii „otwartej" i „szczególnej". Operatorzy systemów bezzałogowych statków powietrznych umieszczają swój numer rejestracyjny na każdym swoim BSP.
 • osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia mogą zarejestrować się w rejestrze operatorów. Aby to zrobić będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego.

• Latanie dronem w mieście :

 • w kategorii otwartej można latać jedynie w zasięgu wzroku i do wysokości 120m
 • w kategorii szczególnej wymagana jest zgoda lub złożenie deklaracji w ULC, a warunki lotów określane są w oparciu o analizę ryzyka
 • w miastach mogą również obowiązywać lokalne ograniczenia w przestrzeni powietrznej, warto więc je sprawdzić poprzez stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub dedykowaną aplikację.

Nowy podział na kategorie lotów jest związany z ryzykiem dla osób na ziemi i innych użytkowników w przestrzeni powietrznej, jakie występuje podczas wykonywania operacji BSP. Kategorie lotów:

 • Kategoria otwarta (OPEN): obejmuje operacje VLOS nie wymagające uzyskania zgody, zezwolenia. Drony o masie poniżej 25kg i loty do maksymalnej wysokości 120m nad terenem lub ponad przeszkodą wyższą niż 120m, w których ryzyko dla osób trzecich jest bardzo niskie.

Kategoria ta zawiera dodatkowe 3 podkategorie lotów:
             A1-LOTY NAD LUDŹMI, A2-LOTY BLISKO LUDZI, A3-LOTY Z DALA OD LUDZI

 • Kategoria szczególna (SPECIFIC): obejmuje operacje VLOS / BVLOS wymagające uzyskania zezwolenia od właściwego organu z racji większego ryzyka dla osób trzecich (operacje, które przekraczają ograniczenia kategorii otwartej)
 • Kategoria certyfikowana (CERTIFIED): obejmuje operacje VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz personelu. Operacje wysokiego ryzyka dla osób postronnych, np. przewóz materiałów niebezpiecznych.

Istnieją dwa proste sposoby na sprawdzenie gdzie można latać dronem w Polsce.
Odwiedzając stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, na której pokazana jest mapa przestrzeni powietrznej lub pobierając aplikację Dron Radar, która jest podłączona do systemu PansaUTM - platformy realizującej koordynację ruchu bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej.
Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami