Ubezpieczenie OC ORGANIZATORA IMPREZY MASOWEJ


Obowiązkowe Ubezpieczenie OC organizatora imprezy masowej
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla organizatorów imprez masowych artystyczno rozrywkowych i sportowych.
Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna organizatora imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych w związku z działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z organizacją imprezy masowej.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zezwolenie na organizację imprezy masowej.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze¬nia OC wynosi :

Dla imprezy artystyczno rozrywkowej [ impreza biletowana ] :

Miejsce [ teren otwarty ]
Stadion, inny obiekt nie będący budynkiem, teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 1000 do 2000 włącznie
SG 22 500 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 100 EUR

Miejsce [ teren zamknięty ]
Hala sportowa, inny budynek umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 500 do 1000 włącznie
SG 10 000 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 000 EUR

Dla imprezy artystyczno rozrywkowej o podwyższonym ryzyku [ impreza biletowana ] :
Miejsce [ teren otwarty ]
Stadion, inny obiekt nie będący budynkiem, teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 300 do 2000 włącznie
SG 27 500 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 400 EUR

Miejsce [ teren zamknięty ]
Hala sportowa, inny budynek umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 200 do 500 włącznie
SG 6 250 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 250 EUR

Dla imprezy sportowej innej niż piłka nożna [ impreza biletowana ]

Miejsce [ teren otwarty ]
Stadion, inny obiekt nie będący budynkiem, inny teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 1000 do 2000 włącznie
SG 30 000 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 500 EUR

Miejsce [ teren zamknięty ]
Hala sportowa, inny budynek umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 300 do 500 włącznie
SG 6 250 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 250 EUR

Dla imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku [ impreza biletowana ]

Miejsce [ teren otwarty ]
Stadion, inny obiekt nie będący budynkiem, inny teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 300 do 2000 włącznie
SG 35 000 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 750 EUR

Miejsce [ teren zamknięty ]
Hala sportowa, inny budynek umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 200 do 500 włącznie
SG 8 150 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 650 EUR

Mecz piłki nożnej [ impreza biletowana ]

Miejsce [ teren otwarty ]
Stadion, inny obiekt sportowy umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 1000 do 2000 włącznie
SG 30 000 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 500 EUR

Mecz piłki nożnej o podwyższonym ryzyku [ impreza biletowana ]

Miejsce [ teren zamknięty ]
Hala sportowa, inny budynek umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba uczestników od 200 do 500 włącznie
SG 8 150 EUR
Wzrost liczby uczestników o każde 100 osób podwyższa minimalną SG o 1 650 EUR

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami