Ubezpieczenie OC POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCI

Obowiązkowe OC przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dotyczy to wszystkich podmiotów wykonujących tego typu działalność.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, wynosi :

  • 25 000 euro

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

.
Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami