Ubezpieczenie OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

OCPD
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego

Rodzaje ubezpieczenia

 • Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Drogowego w ruchu Krajowym
 • Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Drogowego w ruchu Międzynarodowym
 • Kabotaż mały
 • Kabotaż duży

Dla kogo OCPD ?

Ubezpieczenie dedykowane jest dla przedsiębiorców, którzy łącznie spełniają poniższe warunki :

 •  wykonują zarobkowo przewóz drogowy towarów.
 •  są zarejestrowani w bazie CEIDG lub KRS w zakresie transportu drogowego towarów [49.41Z]
 • posiadają właściwe dla tego typu działalności licencje, koncesje i zezwolenia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Dotyczy to transportu krajowego i międzynarodowego. OCPD jest ubezpieczeniem dobrowolnym

PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów

Podklasa ta obejmuje:
przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
dłużyc,
inwentarza żywego,
towarów zamrożonych lub schłodzonych,
towarów ciężkich,
towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
samochodów,
odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:
transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 02.40.Z,
dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,
transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z.
działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,
pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,
działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z,

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia OCPD jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałą w okresie ubezpieczenia utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w trakcie wykonywania krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego.
Odpowiedzialność przewoźnika następuje wyłącznie, jeżeli otrzymał zlecenie przewozu, a list przewozowy został wystawiony na przewoźnika lub na jego zleceniodawcę.

Regulacje prawne
Odpowiedzialność prawna dla przedsiębiorców wykonujących przewozy krajowe określona jest w Ustawie Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r., natomiast przewoźnik realizujący przewozy międzynarodowe odpowiada za transportowany towar zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Przepisy Konwencji stosuje się więc tylko wówczas, gdy między stronami została zawarta ważna umowa przewozu.

Okres ochrony na polisie OCPD
Ubezpieczenie standardowo zawierane jest na okres 1 roku

Zakres terytorialny OCPD

• Ubezpieczenie OCPD w ruchu krajowym – obszar obowiązywania terytorium POLSKI
• Ubezpieczenie OCPD w ruchu międzynarodowym obowiązuje na obszarze obowiązywania
Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (Konwencji CMR)
Obecnie do CMR należy ponad 50 państw , w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Zakres ochrony w ramach OCPD
Zwyczajowo zakres ochrony w OCPD określa się jako podstawowy i rozszerzony. Dotyczy to zarówno ruchu krajowego jak i międzynarodowego.

W ruchu krajowym zakres definiowany jest w OWU oraz w Prawie przewozowym.
Każdy ubezpieczyciel posiada własne OWU OCPD [ Ogólne Warunki Ubezpieczenia ] w których szczegółowo reguluje zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności oraz inne kwestie istotne dla tego charakteru ubezpieczenia.

W ruchu międzynarodowym zakres definiowany jest w Konwencji CMR oraz OWU
Konwencji CMR nie stosuje się do przewozów pocztowych, przewozów zwłok oraz przewozów towarów należących do przesiedleńców

Zakres podstawowy
Odpowiedzialność Cywilna przewoźnika z tytułu szkód w towarze, który przewozi. Naprawa szkody realizowana jest poprzez wypłatę środków pieniężnych rekompensujących zniszczony czy utracony towar zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia OCPD.
OCPD zabezpiecza skutki finansowe dla właściciela towaru z tytułu takich zdarzeń jak : utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej przez przewoźnika z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń i wyłączeń w ochronie ubezpieczeniowej zawartych odpowiednio w OWU OCPD i/lub konwencji CMR.

Dla pełnej ochrony towaru mającego być przedmiotem transportu proponujemy wykupienie przez właściciela towaru tzw. ubezpieczenia CARGO.

• OCPD wykupuje przewoźnik
• CARGO wykupuje właściciel towaru

Zakres rozszerzony
Zakres ochrony może zostać rozszerzony o :

• czynności załadunkowe i rozładunkowe a także o czynności zabezpieczania towaru do przewozu dokonywane w obu przypadkach wyłącznie przez przewoźnika.
• napad rabunkowy [ dotyczy OCP w ruchu krajowym ] w transporcie międzynarodowym CMR obejmuje również rabunek
• przewóz m.in. takich towarów jak :

o AGD, RTV, Audio Hi-Fi,
o Sprzęt telekomunikacyjny, fotograficzny medycznego
o Alkoholu,
o Tytoń
o Kosmetyki,
o Leki,
o Materiałów niebezpiecznych ADR,
o Opony i części samochodowe,
o Sprzęt komputerowy
o Żywe zwierzęta
o Pojazdy samochodowe,
o Towary z kontrolowaną temperaturą przewozu

Charakterystyczne wyłączenia odpowiedzialności OCPD :

 • użycie pojazdu niesprawnego technicznie
 •  użycie pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru,
 •  prowadzenie pojazdu przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień lub w stanie nietrzeźwości
 • przekazanie towaru nieuprawnionemu odbiorcy,
 •  konfiskata towaru,
 •  wina umyślna przewoźnika
 •  pozostawienie pojazdu bez opieki
 •  kradzież lub niedostarczenie towaru przez osoby, które fałszywie podały się za określonego przewoźnika i wyłudziły towar do przewozu
 • przesyłki kurierskie, usługi przeprowadzkowe, pomoc drogowa usługi Assistance.
 •  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje przewozów towarów używanych lub uszkodzonych.

Surowce wtórne nie są traktowane jako towar używany.

 • Przewóz towarów, które wymagają wykupienia dodatkowej klauzuli a klauzula nie została wykupiona [ patrz : zakres rozszerzony ]
 • przewozy pocztowe,
 •  przewozy zwłok
 •  przewozy towarów należących do przesiedleńców

Cena ubezpieczenia
Cena ubezpieczenia OCPD jest ustalana indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe a jej wysokość zależy głównie od :

 • wysokości SG,
 • przychodów firmy z tytułu usług przewozowych,
 • zakresu ubezpieczenia,
 •  rodzaju przewożonych towarów – chodzi o towary, za które dane towarzystwo pobiera dodatkową składkę np. ADR-y, leki, części samochodowe, tytoń czy alkohol. OWU OCPD szczegółowo określa jakie towary podlegają zwyżce składki [ włączane do ubezpieczenia stosownymi klauzulami ]
 • rozłożenie płatności składki na raty

UWAGA:
Dla właścicieli towarów korzystających z usług zawodowych przewoźników drogowych.

1. Sprawdź firmę przewoźnika, któremu powierzasz towar do przewozu

Sprawdzamy bazę CEIDG, KRS, bazę REGON czy firma po pierwsze istnieje, po drugie czy posiada aktualny wpis dotyczący działalności przewozowej [ PKD 49.41Z ] i po trzecie czy firma posiada wszystkie wymagane prawem koncesje, licencje i inne dokumenty uprawniające do legalnego świadczenia usług przewozowych w kraju lub za granicą. Warto też sprawdzić czy pojazd, którym będzie dokonywany przewóz posiada ważne badania techniczne.

2. Poproś przewoźnika o polisę ubezpieczenia OCPD. Jeśli wysyłasz towar za granicę przewoźnik powinien posiadać polisę OCPD w ruchu międzynarodowym

3. Sprawdź najważniejsze parametry ubezpieczenia na polisie OCPD takie jak :

 • Wysokość sumy gwarancyjnej - SG nie powinna być niższa niż wartość przewożonego towaru Należy zwróć uwagę czy SG ustalona jest na każde zdarzenie czy też na jedno i wszystkie zdarzenia. Jeżeli odpowiedzialność ustalona jest na jeden i wszystkie wypadki należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i sprawdzić czy nie doszło do wyczerpania SG.
 •  Zakres przedmiotowy na polisie. Inaczej czy rodzaj przewożonego towaru mieści się w zakresie ochrony. Jeśli tak to sprawdź czy w zakresie podstawowym czy rozszerzonym. Jeśli w rozszerzonym sprawdź jaki jest tzw. sublimit odpowiedzialności w klauzuli. Zazwyczaj sumy są niższe od głównej SG.
 •  Czy polisa została opłacona. Jeśli płatność na polisie rozłożona jest na raty sprawdź do kiedy polisa została opłacona i do kiedy będzie ważna w przypadku braku wpłaty kolejnej raty.
 • Jeśli na polisie wskazane są numery rejestracyjne pojazdu/ów, którymi przewoźnik realizuje przewozy, sprawdź czy pojazd, który podjechał pod rampę wpisany jest na polisie
 •  Jeśli przewóz będzie realizowany przez podwykonawcę – sprawdź firmę podwykonawcy analogicznie jak firmę wiodącą a dodatkowo sprawdź czy na polisie głównego przewoźnika wykupiona jest tzw. klauzula podwykonawców i jaki ma sublimit odpowiedzialności. Ponadto zweryfikuj fakt realizacji zlecenia przez podwykonawcę z przewoźnikiem głównym.

Transport kabotażowy to przewozy wykonywane m.in. pojazdem samochodowym zarejestrowanym w innym państwie niż wykonywana usługa.
W transporcie drogowym wyróżniamy dwa podziały :

Kabotaż Mały – usługa przewozów towarów wykonywana w ramach jednego kraju
Kabotaż Duży - usługa przewozów wykonywana minimum pomiędzy dwoma krajami

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.