Ubezpieczenie OC dla przewoźników

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego może objąć zarówno przewozy w ruchu krajowym (OCPR), jak i w międzynarodowym (OCPD). Jeżeli firma zajmuje się przewozami międzynarodowymi, nie trzeba mieć polisy na kraj, ponieważ OC przewoźnika obejmuje również szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością na terenie Polski.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody, powstałe począwszy od przyjęcia przesyłki towarowej, do przewozu , aż do wydania jej odbiorcy:

  • za szkody rzeczowe, które polegają na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej i które wynikają z ustawy Prawa przewozowego (art. 80–82);
  • za szkody finansowe, które powstały na skutek opóźnienia w dostawie, i które wynikają z ustawy Prawa przewozowego (art. 83 ust. 1).

OC przewoźnika powinno zawierać:

  • możliwość parkowania poza parkingami strzeżonymi,
  • możliwość pozostawienia pojazdu z towarem bez opieki w sytuacjach, które wynikają z potrzeb transportowych (przestrzeganie czasu pracy, oczekiwania na rozładunek, doładunek, przeładunek, załatwienie formalności finansowych i celnych, zjedzenie posiłku, załatwienie potrzeb fizjologicznych);
  • rozszerzenie o przewozy wykonywane przez podwykonawców;
  • zniesiony obowiązek wpisywania ubezpieczającego w list CMR, gdy przewóz jest zlecany podwykonawcy,
  • niewpisywanie do polisy pojazdów, którymi są przewożone ładunki,
  • sumę gwarancyjną na poziomie pokrywającym szkody będące na odpowiedzialności przewoźnika,
  • kwotowe i niskie franszyzy redukcyjne,
  • możliwość doubezpieczenia swojej odpowiedzialności do wartości deklarowanej zgodnie z art. 24 konwencji CMR.

 Oferty OCP mogą zawierać rozszerzenia zakresu, np. o szkody rzeczowe powstałe na skutek:

  • rażącego niedbalstwa,
  • umyślnej winy,
  • wydania towaru osobie nieuprawnionej,
  • zniszczenia towaru przez uchodźców i imigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej
  • przewozu towarów, które się łatwo psują,
  • przewozu żywych zwierząt,
  • konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez uprawnione organy,
  • przewożenia towarów podwyższonego ryzyka, jak np.: elektroniki, sprzętów AGD, leków, itp.

 OCP może zawierać również rozszerzenia o dodatkowe koszty, np.:

  • związane z oczyszczaniem gleby z substancji zanieczyszczających,
  • poniesione na dochodzenie należności z tytułu przewoźnego,
  • wynikające z niedotrzymania terminu podstawienia środka transportu pod załadunek.

Zapraszamy do naszego biura! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!