Ubezpieczenie OC RADCY PRAWNEGO

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Radcy Prawnego
Obowiązkowe OC przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód radcy prawnego w myśl Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych w związku z działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności radcy prawnego.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu przez radcę prawnego.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi :

  • 50 000 euro

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczo¬nego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, ro¬dzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przy¬sposobienia oraz jej małżonkowi, jak również oso¬bie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśle¬niu z listy radców prawnych, a także w okresie za¬wieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawo¬du przed skreśleniem lub zawieszeniem
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wo¬jennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami