Ubezpieczenie OC RZECZOZNAWCY ds .ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Obowiązkowe OC przeznaczone jest dla osób posiadających uprawnienia i wykonujących czynności w zakresie rzeczoznawstwa ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby posiadającej uprawnienia i wykonującej czynności rzeczoznawstwa ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych za szkody wyrządzone w związku z :

  • uzgadnianiem projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych,
  • wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych w związku z działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z czynnościami rzeczoznawstwa ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rzeczoznawstwa ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi :

  • 50 000 euro

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po cofnięciu prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • polegających na zapłacie kar umownych,
  • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami