Ubezpieczenie OC RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rzeczoznawcy majątkowego
Obowiązkowe OC przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego. Dotyczy to wszystkich podmiotów wykonujących tego typu działalność.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialności cywilna przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności rzeczoznawstwa majątkowego wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z czynnościami rzeczoznawstwa majątkowego.

W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje umowę przy pomocy rzeczoznawcy majątko¬wego związanego z tym przedsiębiorcą :

  • umową o pracę lub
  • umową cywilnoprawną,

Ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego przedsiębiorcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tej osoby.
Obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego obejmuje określanie wartości nieruchomości, także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością oraz sporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczących m. in. rynku nieruchomości, efektywności inwestowania w nieruchomości i wyceny nieruchomości.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z czynnościami rzeczoznawstwa majątkowego.

Suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, wynosi :

  • 25 000 euro

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • wyrządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego po pozbawieniu go uprawnień zawodowych, a także w okresie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Uwaga
Jeśli rzeczoznawca majątkowy wykonuje ekspertyzy techniczne budynku, zajmuje się kontrolą inwestycji lub dokonuje wyceny środków niskiej wartości, które nie są trwale związane z nieruchomością, w razie szkody ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do wypłaty odszkodowania.

W takich sytuacjach do pełnej ochrony zawodu niezbędne będzie wykupienie dobrowolnego OC Zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami