Ubezpieczenie OC SPEDYTORA

Dla kogo Ubezpieczenie OCS ?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora dedykowane jest dla przedsiębiorstw posiadających licencję i wykonujących zawodowo usługi spedycyjne (grupa 10 z działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)

Spedycja polega na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej oraz na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych wynikających ze specyfiki zlecenia. Spedycja realizowana jest na podstawie umowy spedycyjnej, w której spedytor zobowiązuje się do wykonania określonych usług za odpowiednim wynagrodzeniem Działalność spedycyjna dotyczy transportu lotniczego morskiego, kolejowego i drogowego.

Zlecenie spedycyjne powinno być potwierdzone w formie pisemnej i zawierać takie dane, jak właściwości przesyłki i jej niezbędne oznaczenia (ilość, wymiary, kubatura, ciężar) wymagane do jej przewozu dokumenty oraz szczegółowy zakres usługi. W przypadku towarów niebezpiecznych zleceniodawca jest zobowiązany poinformować spedytora o koniecznych środkach ostrożności.
Odbierając przesyłkę, spedytor musi sprawdzić, czy została ona dostarczona w stanie kompletnym i nienaruszonym. Odpowiedzialność spedytora jest uzależniona od zakresu zawartej umowy. Spedytor ponosi także odpowiedzialność za dalszych przewoźników i spedytorów, jeżeli korzysta z ich usług przy wykonywaniu zlecenia spedycji.

Usługi spedycyjne polegają przede wszystkim na wykonywaniu następujących czynności :

• przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi,
• wybór środka transportu,
• zawieranie umów o przewóz,
• ubezpieczanie przesyłki,
• sporządzanie dokumentacji transportowej,
• odbiór przesyłki od nadawcy,
• przygotowanie przesyłki do przewozu,
• nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową,
• odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji,
• odprawa celna,
• przekazanie przesyłki odbiorcy.

Spedytor organizując czynności przemieszczania odpowiada za towar w zakresie :

• dowozu,
• odwozu,
• przewozu,
• załadunku,
• wyładunku,
• przeładunku.

Czynności dodatkowe spedytora obejmują :

• składowanie przesyłki,
• podjęcie należności za dostarczoną przesyłkę,
• przeprowadzenie cesji praw do przesyłki,
• sprzedaż przesyłki,
• awizowanie.

PKD Spedytora
Spedycja występuje pod nr 52.29.C jako działalność pozostałych agencji transportowych i obejmuje: organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku, przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych, działalność agentów celnych, działalność agentów spedycji towarowej, działalność związaną z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.
Spedytor może rozszerzyć swoją działalność o tzw. usługi przewoźnika umownego. W takim przypadku istnieje możliwość ubezpieczenia OCS z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego. Takie rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej wymaga indywidualnej zgody zakładu ubezpieczeń.

Regulacje prawne

Transport krajowy i spedycja międzynarodowa regulowane są szeregiem aktów prawnych krajowych oraz międzynarodowych. Najważniejsze akty prawa polskiego to Ustawy o transporcie drogowym, transporcie kolejowym, żegludze śródlądowej i Prawo lotnicze. Bardzo ważna jest również Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych oraz o czasie pracy kierowców oraz Ustawa o Prawie Przewozowym z 1984 roku.

Przedmiot Ubezpieczenia OCS
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą Ubezpieczający ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Okres ochrony na polisie OCS

Ubezpieczenie standardowo zawierane jest na okres 1 roku. Możliwe jest również zawarcie ubezpieczenia krótkoterminowego.

Zakres terytorialny OCS
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium całego świata

Zakres ochrony w ramach OCS
Ochrona polega na „rekompensacie" finansowej odpowiadającej wysokością rozmiarowi szkód wyrządzonych przez spedytora w okresie ubezpieczenia powstałych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokości sumy gwarancyjnej wskazanej na polisie OCS i/lub do sublimitów wskazanych w klauzulach dodatkowych.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o :
• odpowiedzialność cywilną za szkody związane z przewozem dokonanym przez Ubezpieczonego własnymi lub cudzymi środkami transportu
• spedycję materiałów niebezpiecznych, żywych zwierząt, wartości pieniężnych.

Charakterystyczne wyłączenia odpowiedzialności OC
Zwyczajowo ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody:
powstałe wskutek nieprawidłowego wypełnienia dokumentów celnych, związane ze składowaniem towarów w magazynach celnych, za spedycję materiałów niebezpiecznych, żywych zwierząt wartości pieniężnych

Cena ubezpieczenia
Cena ubezpieczenia OCS jest ustalana indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe a jej wysokość zależy głównie od wysokości przewidywanych przychodów z usług spedycyjnych, okresu ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej, szkodowości klienta.

Ponadto cena ubezpieczenia może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od m.in. :

• podwyższenia/obniżenia franszyzy redukcyjnej w stosunku do standardowej,
• wprowadzenia udziału własnego w szkodzie ,
• wprowadzenie do umowy klauzul i/lub postanowień dodatkowych zawężających lub rozszerzających zakres ubezpieczenia,
• rozłożenia płatności składki na raty.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.