Odpowiedzialność Cywilna Zawodowa przewoźnika drogowego

OC Zawodowa przewoźnika drogowego

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi zarobkową działalność gospodarczą w transporcie towarów lub osób zobowiązany jest do posiadania tzw. licencji transportowej.
Licencja transportowa dotyczy wszystkich niezależnie od rodzaju posiadanych pojazdów.

Aby uzyskać licencję transportową muszą zostać spełnione określone warunki. Jednym z nich jest warunek posiadania dodatkowego zabezpieczenia finansowego na wypadek roszczeń osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego.
Podstawą powyższego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. (art.7 ust. 1), które wymaga od przewoźników złożenia stosownych zabezpieczeń majątkowych.

Posiadanie zdolności finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, przewoźnik może wykazać:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości potwierdzonym przez zewnętrznego audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
  •  gwarancją bankową,
  • ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Wymagana wysokość zabezpieczenia to :

  • 9 000 EURO dla jednego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów [pojazd i naczepa],
  • 5 000 EURO dla każdego następnego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów.

Jedną z form zabezpieczenia finansowego, o której mowa powyżej może stanowić Ubezpieczenie OC Zawodowej przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  Zawodowej przewoźnika drogowego

Produkt skierowany jest do przewoźników drogowych ubiegających się o licencje/zezwolenie lub dysponujących ważną licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres 12 miesięcy i działa w odniesieniu do zobowiązań lub roszczeń finansowych, które są skierowane wobec ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego, wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Do zawarcia ubezpieczenia OC Zawodowej przewoźnika drogowego potrzebne są :

  • dane firmy przewozowej
  • numer licencji transportowej / zezwolenia
  • wykaz pojazdów,
  • wpłata składki za ubezpieczenie

Ubezpieczenie pozwala relatywnie niskim kosztem spełnić wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.