Ubezpieczenie OC ZAWODU DOBROWOLNE I OBOWIĄZKOWE

Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wykonywanego Zawodu

to odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenia OC Zawodu dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne.

Dobrowolne Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanego Zawodu

Ubezpieczenie polega na wypłacie przez towarzystwo ubezpieczeniowe rekompensaty pieniężnej odpowiadającej swoją wartością wyrządzonej szkodzie zgodnie z przyjętym w umowie ubezpieczenia zakresem ochrony.
W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych wysokość odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ogranicza się do sumy gwarancyjnej wskazanej we właściwej danemu zawodowi ustawie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną osób za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim.

Czysta strata finansowa - określony w pieniądzu uszczerbek majątkowy poniesiony przez poszkodowaną osobę nie będący szkodą w mieniu lub na osobie.

Zakres ochrony

Każdorazowo należy zapoznać się z zakresem ochrony zawartym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego

Co do zasady ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową.
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa, wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi :
• odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP,
• odpowiedzialność cywilną za podwykonawców,
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej
• w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego zakres ochrony można rozszerzyć o szkody w mieniu i na osobie osób trzecich w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Odpowiedzialność deliktowa (łac. ex delicto – z czynu niedozwolonego) – jest to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego (deliktu), dla której podstawę stanowią wprost przepisy kodeksu cywilnego, a nie umowa. Warunkiem powstania odpowiedzialności deliktowej jest łączne spełnienie trzech przesłanek :

powstanie szkody rozumianej jako jakikolwiek uszczerbek w dobrach i interesach prawnie chronionych, który nastąpił wbrew woli poszkodowanego, mająca charakter majątkowy – np. zniszczenie rzeczy pokrzywdzonego lub niemajątkowy – np. naruszenie dobrego imienia pokrzywdzonego),
zaistnienie zdarzenia wywołującego szkodę – tj. czyn bezprawny - każde działanie lub zaniechanie, z którym łączy się obowiązek naprawienia szkody
istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a zdarzeniem szkoda musi wynikać z bezprawnego zachowania się sprawcy

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 415 k.c., przesłanką odpowiedzialności deliktowej jest wina umyślna lub nieumyślna.

Odpowiedzialność kontraktowa (łac. ex contractu) – odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skutek czynności prawnej. Odpowiedzialność kontraktowa niesie ze sobą obowiązek naprawienia szkody.

Kiedy zachodzi odpowiedzialność kontraktowa
Do odpowiedzialności kontraktowej dochodzi wówczas, gdy wskutek niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania jedna ze stron umowy wyrządza drugiej stronie szkodę, co z kolei rodzi obowiązek naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

Podstawę prawną odpowiedzialności kontraktowej w polskim prawie stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym to: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi."
Art. 471 kodeksu cywilnego zakłada bowiem domniemanie winy w każdym przypadku niewykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią.

Charakterystyczne wyłączenia odpowiedzialności dotyczą przede wszystkim szkód :

• w mieniu i na osobie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzaniem produktów do obrotu, posiadaniem i użytkowaniem mienia przez osoby objęte ubezpieczeniem, w tym także wyrządzonych właścicielowi użytkowanego mienia
• związanych z wykonywaniem zawodu w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych
• wyrządzonych przez pracownika pracodawcy lub innemu pracownikowi

Cena ubezpieczenia

Zależy od polityki cenowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego i zależy głównie od wysokości sumy gwarancyjnej, zakresu ochrony [ podstawowy / rozszerzony] oraz wykonywanego zawodu.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochronę można rozszerzyć o szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwyczajowo wyłączone są USA i Kanada.

Obowiązkowe Ubezpieczenie
OC z tytułu wykonywanego ZAWODU

Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności.

Prawo wyszczególnia kilkanaście grup zawodowych, które zobligowane są do wykupienia tzw. Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanego Zawodu.
Do takich zawodów zalicza się przede wszystkim :
• adwokat,
• architekt,
• biegły rewident,
• broker ubezpieczeniowy,
• detektyw,
• inżynier,
• komornik sądowy,
• księgowy,
• lekarz,
• ratownik medyczny
• dysponent jednostek ratownictwa medycznego
• notariusz,
• organizator imprez masowych,
• rzeczoznawca majątkowy,
• pośrednik nieruchomości,
• radca prawny,
• rzecznik patentowy
• właściciel biura usług płatniczych
Suma gwarancyjna
Ustawodawca narzuca wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu. W zależności od zawodu sumy gwarancyjne będą się różnić.
Dla przykładu

architekci – minimum 50 tysięcy euro na każde zdarzenie
komornicy sądowi – minimum 100 tysięcy euro na każde zdarzenie
detektywi – minimum 15 tysięcy euro

Kary za brak obowiązkowego OC

Bark obowiązkowego OC Zawodu wiąże się z nałożeniem na osobę kar urzędowych. W zależności od zawodu wysokość nałożonych kar jest różna.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.