Ubezpieczenie PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

 

UBEZPIECZENIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
Bezpieczna podróż dla Ciebie i Twoich pracowników

UBEZPIECZENIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH To idealne rozwiązanie dla pracodawców lub pracowników, którzy często wyjeżdżają za granicę w celach służbowych, a także dla osób pracujących czasowo poza granicami Polski.

Zwyczajowo w ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza, transport ,zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza i inne. Szczegółowe warunki ochrony znajdują się w poszczególnych OWU towarzystw ubezpieczeniowych
Przykład ochrony w ramach podróży zagranicznej
Informacja i natychmiastowa pomoc medyczna
• udzielenie pierwszej porady medycznej w oparciu o informacje otrzymane drogą telefoniczną od Ubezpieczonego, a w razie potrzeby zorganizowanie wizyty lekarskiej

Transport Ubezpieczonego:
• przewozu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego
szpitala lub ambulatorium transportem sanitarny
• przewozu do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
• powrotu Ubezpieczonego do RP w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego
• przewozu zwłok Ubezpieczonego tj. załatwienie wszelkich formalności i pokrycie kosztów
związanych z przewiezieniem zwłok Ubezpieczonego do RP

Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
• zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania Ubezpieczonego w hotelu, do którego
został on skierowany przez lekarza prowadzącego [ 5 DNI ]

Ratownictwo
zorganizowanie i pokrycie kosztów:
• poszukiwań prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa,
• udzielenia pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia,
• transportu z miejsca zdarzenia do najbliższego punktu opieki medycznej,
powstałych podczas uprawiania sportów objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto dostępne są usługi ASSISTACE :

pokrycie kosztów przejazdu środkiem lokomocji i kosztów noclegów w okresie nie dłuższym niż 10 dni jednej zamieszkałej w RP pełnoletniej osobie wskazanej przez Ubezpieczonego. Koszty odwiedzin
pokrywane są w przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego zagraża jego życiu i nie pozwala na powrót do RP lub jeżeli hospitalizacja w kraju zaistnienia zdarzenia trwa przez okres dłuższy niż 10 dni

Dostarczenie niezbędnych lekarstw
wysłanie Ubezpieczonemu niezbędnych lekarstw przepisanych przez lekarza, które są w miejscu przebywania Ubezpieczonego niedostępne

Przekazanie pilnej wiadomości

Zastępstwo Ubezpieczonego
zorganizowanie i opłacenie biletu osobie, która przejmie obowiązki służbowe Ubezpieczonego
w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, uniemożliwiających dalsze ich wykonywanie przez Ubezpieczonego.

Pracownik tymczasowy
Pomoc w znalezieniu tymczasowego pracownika, który przejmie obowiązki służbowe
Ubezpieczonego za granicą w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, uniemożliwiającego dalsze ich wykonywanie przez Ubezpieczonego

Pomoc administracyjną
udzielenie Ubezpieczonemu niezbędnych informacji dotyczących formalności, jakie należy
dopełnić u odpowiednich władz lub innych służb w celu uzyskania wymiany utraconych lub
skradzionych dokumentów, takich jak paszport, wiza wjazdowa, bilet lotniczy, itp. w przypadku ich utraty lub kradzieży.

Pomoc prawną
zorganizowanie pomocy prawnej i udział prawnika w postępowaniu przed organami wymiaru
sprawiedliwości, jak też w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości
w przypadku, gdy Ubezpieczony przebywając poza granicami RP wejdzie w konflikt z prawem miejscowym
Przedpłata kaucji

Przedpłata funduszy
dokonanie przedpłaty lub zagwarantowanie dokonania zapłaty w związku z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem środków płatniczych, takich jak: gotówka, czeki, karty kredytowe itp.

Powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania
zorganizowanie i pokrycie kosztów nieplanowanego powrotu Ubezpieczonego do miejsca
zamieszkania w RP

Powrót Ubezpieczonego do miejsca zatrudnienia
zorganizowanie i pokrycie kosztów nieplanowanego powrotu Ubezpieczonego w przypadku
nieoczekiwanego zdarzenia np. pożar, strajk, śmierć przełożonego, mającego wpływ na działalność firmy zatrudniającej Ubezpieczonego i zmuszającego go do nieplanowanego powrotu
do miejsca zatrudnienia, pod warunkiem, że bilet powrotny Ubezpieczonego nie może być
wykorzystany. Dodatkowe koszty przejazdu (bilet na samolot, pociąg lub inny środek lokomocji) są pokrywane pod warunkiem, że bilet powrotny Ubezpieczonego nie może być wykorzystany

Odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu do miejsca pobytu Pracownika
Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych

Wynajęcie kierowcy
zorganizowanie i pokrycie kosztów wynajęcia zawodowego kierowcy lub innej osoby posiadającej prawo jazdy, która przywiezie Ubezpieczonego do RP

Kontynuacja podróży
zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego z miejsca leczenia do miejsca
umożliwiającego kontynuację przerwanej podróży

Pomoc w przypadku utraty dokumentów lub kart bankowych

Towarzystwo organizuje i pokrywa koszty usług assistance również w okresie podróży krajowej szczegóły zakresu w OWU.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami.