Ubezpieczenie BUDOWLANO - MONATŻOWE (CAR/EAR)

Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR dedykowane są przede wszystkim do:

  • firm budowlanych,
  •  inwestorów,
  • właścicieli nowo budowanych obiektów,
  • generalnych wykonawców robót budowlanych

Ubezpieczenie CAR/EAR zawierane jest na cały okres prowadzenia prac budowlanych.
Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia
Ubezpieczenia CAR/EAR dzielimy na:

  • ubezpieczenia ryzyk budowy (CAR, ang. Erection All Risk), związanych z realizacją prac budowlanych,
  • ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR, ang. Contractors' All Risk), ryzyka związane z montażem wszelkiego rodzaju maszyn mechanicznych, elektrycznych, ciągów technologicznych

Ubezpieczenia prac budowlano-montażowych CAR/EAR zabezpieczają wykonawców kontraktów budowlanych przed skutkami finansowymi, które mogą wystąpić w wyniku szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano montażowych.
Ubezpieczenie CAR/EAR obejmuje ochroną cały proces inwestycyjny polegający na budowie lub montażu nowego obiektu budowlanego, czy instalacji maszyny, obejmuje odpowiedzialność cywilną wykonawców kontraktu budowlanego w stosunku do osób trzecich.

Ubezpieczenie mienia

  • prace budowlano-montażowe, sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy, maszyny budowlane (z wyłączeniem sprzętu pływającego i statków powietrznych, inne mienie wskazane w umowie ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  • odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich w związku z realizacją prac budowlano-montażowych oraz posiadanym i wykorzystywanym do realizacji prac mieniem;

OWU danego towarzystwa szczegółowo określają przedmiot i zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Sumy ustalane są indywidualnie przez danego przedsiębiorcę w zależności o zakresu prowadzonych prac budowlano montażowych.

Wyłączenia odpowiedzialności

Zgodnie z OWU i indywidualnymi ustaleniami z danym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Przed zakupem zawsze warto się skonsultować.

Podstawa prawna

OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Produkt dobrowolny.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami