gfdsfsdf

Ubezpieczenie Cudzoziemca, Koszty Leczenia – do karta pobytu, wizy

Jeśli mieszkamy za granicą i chcemy się zabezpieczyć na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu w Polsce, ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców jest właśnie dla nas. Zapewnia ono całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach dla nas i naszej rodziny.

Warto zapoznać się z dodatkowymi ubezpieczeniami, które rozszerzają zakres polisy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców zapewnia ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu na terytorium Polski. Obejmuje udokumentowane koszty powstałe na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
1. Pokrywa do 100% sumy ubezpieczenia następujące koszty:

  • pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;
  • transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania;
  • transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie Polski;
  • badań, które służą diagnozowaniu, oraz zabiegów ambulatoryjnych;
  • zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;
  • naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.

2. Pokrywa do 50% sumy ubezpieczenia koszty:

  • transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie Polski;
  • podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej;
  • leczenia stomatologicznego do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia może zawierać także:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ‒ obejmuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu (nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia) oraz świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku;
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ‒ obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Jeśli wybierzemy ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców, poza pełną ochroną ubezpieczeniową zapewni szereg korzyści.
Zalety:

  • dostosowanie polisy do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową;
  • atrakcyjny zakres umowy ubezpieczeniowej;
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków o: zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka oraz powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka i wyczynowych.

Możemy zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok lub krócej, w zależności od naszych potrzeb.

W ubezpieczeniu kosztów leczenia suma ubezpieczenia wynosi: 10 000 euro, 20 000 euro, 30 000 euro lub 40 000 euro.

Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi: 5000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł i jest ona odrębna od sumy ubezpieczenia, która jest określona w umowie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia.

W ubezpieczeniu OC mamy do wyboru dwie sumy gwarancyjne: 50 000 zł lub 100 000 zł.