Ubezpieczenie Cudzoziemca, Koszty Leczenia – do karta pobytu, wizy

Warto dobrze się ubezpieczyć! W naszej ofercie mamy ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in.: Allianz, Aviva, Axa (Liberty), Compensa, Generali, HDI, InterRisk, Proama, PZU, Uniqa, Wiener (Gothaer), Warta. Ceny składek polis komunikacyjnych mogą różnić się między sobą z uwagi na zakres warunków ubezpieczenia oraz towarzystwo ubezpieczeniowe, które je oferuje.

Ceny naszych polis mogą być niższe niż oferowane przez porównywarki internetowe lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jeśli mieszkamy za granicą i chcemy się zabezpieczyć na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu w Polsce, ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców jest właśnie dla nas. Zapewnia ono całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach dla nas i naszej rodziny.

Warto zapoznać się z dodatkowymi ubezpieczeniami, które rozszerzają zakres polisy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców zapewnia ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu na terytorium Polski. Obejmuje udokumentowane koszty powstałe na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
1. Pokrywa do 100% sumy ubezpieczenia następujące koszty:

  • pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;
  • transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania;
  • transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie Polski;
  • badań, które służą diagnozowaniu, oraz zabiegów ambulatoryjnych;
  • zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;
  • naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.

2. Pokrywa do 50% sumy ubezpieczenia koszty:

  • transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie Polski;
  • podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej;
  • leczenia stomatologicznego do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia może zawierać także:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ‒ obejmuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu (nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia) oraz świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku;
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ‒ obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Jeśli wybierzemy ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców, poza pełną ochroną ubezpieczeniową zapewni szereg korzyści.
Zalety:

  • dostosowanie polisy do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową;
  • atrakcyjny zakres umowy ubezpieczeniowej;
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków o: zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka oraz powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka i wyczynowych.

Możemy zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok lub krócej, w zależności od naszych potrzeb.

W ubezpieczeniu kosztów leczenia suma ubezpieczenia wynosi: 10 000 euro, 20 000 euro, 30 000 euro lub 40 000 euro.

Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi: 5000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł i jest ona odrębna od sumy ubezpieczenia, która jest określona w umowie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia.

W ubezpieczeniu OC mamy do wyboru dwie sumy gwarancyjne: 50 000 zł lub 100 000 zł.

Zapraszamy do naszego biura lub kontaktu online! Pomożemy dobrać polisę pod Państwa indywidualne potrzeby. Za składkę mogą Państwo zapłacić jednorazowo lub rozłożyć płatność nawet na 11 rat!