Ubezpieczenie OC DORADCY PODATKOWEGO

Ubezpieczenie Obowiązkowe OC doradcy podatkowego

Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób wykonujących zawód doradcy podatkowego.

Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatko¬we za szkody wyrządzone podczas wykonywania czyn¬ności doradztwa podatkowego

Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowie¬dzialność cywilna podmiotów wykonujących doradz¬two podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywa¬niu czynności doradztwa podatkowego, o których mo¬wa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o do¬radztwie podatkowym

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa powyżej bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

Suma gwarancyjna

Minimalna SG 10 000 euro
Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze¬nia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.
Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód :

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utra¬cie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeń¬stwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przyspo¬sobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym po¬życiu;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub po wykreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wyko¬nywania doradztwa podatkowego, chyba że szko¬da jest następstwem wykonywania doradztwa po¬datkowego przed skreśleniem lub wykreśleniem;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wo¬jennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów ter¬roru.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją [ zakładka kontakt ]

Doradzimy i ubezpieczymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami